Utbildingen

All undervisning i inredningsarkitektutbildningen genomförs som distansutbildning med individuell handledning och återkoppling. Vi förutsätter att du brinner för att lära dig yrket, men det krävs inga speciella förkunskaper.

Vi börjar med att ge dig en grundläggande kompetens och lär dig sedan fortlöpande under utbildningen allt du behöver kunna. Din förmåga att i tankarna tömma ett rum på den befintliga inredningen, måla det i nya färger och möblera på ett nytt sätt är en värdefull talang som förtjänar att utvecklas.

Under utbildningen kommer du att gå igenom en omfattande och spännande kursplan med flera viktiga ämnen som du behöver ha kunskap i för att kunna arbeta professionellt med inredning. Det rör sig om allt från möbellära, materiallära, byggnads- och belysningslära till förståelse av byggnadskrav, installationer och arkitekturhistoria.

Du lär dig projektera och organisera så att du kan vara en kompetent sparringpartner vid om- och nybyggnader. Du utvecklar din förmåga att få idéer som fungerar i praktiken och till att planera hela processen. Du får också lära dig att presentera idéerna så att andra kan förstå dem.

Ämnen som ingår i utbildningen

Under totalt 30 inspirerande lektioner kommer du att få gå igenom alla tekniska frågor som du ska vara bekant med som inredningsarkitekt. Inför varje lektion får du ett omfattande utbildningsmaterial och ett antal uppgifter att lösa.Skolans lärare rättar och kommenterar alla svar individuellt så att du hela tiden blir bättre. Du kan också gärna ringa till oss om du har frågor.

Rita

Som arkitekt måste du kunna rita. Det är därför ett ämne som tas upp på många olika sätt under hela utbildningen. Du kommer bl.a. att få att jobba med skuggning, frihandsskisser, arbetsritningar och specialritningar för olika typer av kunder.

Formgivning

Ämnet formgivning tar upp formuppfattning inom alla arbetsområden för en inredningsarkitekt, när det gäller allt från heminredning till design av bruksföremål.

Inredningslära

Många lektioner ägnas åt heminredning med ämnen som rumsutnyttjande, möbelstorlekar, utrymmeskrav, passagearealer, uppmätning m.m. Färglära är också en viktig del av inredningsläran och du får lära dig om färgteori, kontrastfenomen, färgkombinationer och mycket annat.

Möbellära

I möbelläran får du lära dig kraven på olika möbeltyper, möbelritning, möbelmaterial och möbelkonstruktioner. Ämnet omfattar både möbeltyper som är vanliga i privatbostäder och specifika möbeltyper för vissa företag, t.ex. skolor och institutioner, samt specialinventarier till t.ex. restauranger, butiker och banker.

Belysningslära

Med goda kunskaper om belysning kan du skapa mirakel med rätt ljussättning. Du får bl.a. lära dig de belysningstekniska grundbegreppen, kraven på god belysning, armaturer och andra ljuskällor.

Byggnadslära

Byggnadsläran inleds med de grundläggande inslagen i ett hus: murverk och träkonstruktioner, byggmaterial, designprinciper och träverk som fönster, dörrar, golv och panel. Du får också lära dig om träets egenskaper och möjligheter när det gäller möbelkonstruktion.

Materiallära

Materialläran ingår i byggnadsläran. Du får bl.a. lära dig om de material som ingår i olika hantverkares arbetsområden. Materialläran omfattar också textiler, möbelmaterial, gardiner och golvbeläggningar samt dekorativa material som målarfärg, lack och tapet.

Byggnadskrav

Myndigheternas byggnadskrav och -regler är också ett viktigt led i undervisningen. Områden som isolering (mot ljud, värme, kyla och fukt) behandlas både utifrån teknisk, funktionsmässig och lagstiftningsmässig vinkel.

Husets installationer

Alla viktiga installationer i ett hus som vatten, avlopp, el och ventilation gås noga igenom under undervisningen.

Kök och badrum

Köket och badrummet är bland de viktigaste rummen i ett modernt hem. Därför tas de också upp under undervisningen. Du får bl.a. lära dig om effektiva och ergonomiska arbetsförhållanden, arbetsredskap, inredning med hårda vitvaror och mycket mer.

Projektering och organisering

Som inredningsarkitekt kan du förutom inredningsuppdrag också bli inblandad i om- eller tillbyggnader av en bostad eller andra lokaler. Du får lära dig om projektering, som t.ex. bostadsplanering och planering vid byggen. Dessutom får du via avsnittet byggprojektsorganisation lära dig om arbetsorganisationen vid byggprojekt.

Arkitekturhistoria

Som avslutning på hela utbildningen får du en genomgång av arkitekturens utveckling genom tiderna kompletterat av stillära från forntiden till vår tid. Det kommer att ge dig en estetisk tyngd i de uppdrag som du efter utbildningen kan kasta dig in i.

Studieplan / Lektionsöversikt

De 30 lektionerna är indelade i tre terminer, och du kan själv fördela studietiden på upp till fem år – eller jobba fortare om du har tid och lust.Du kan alltså gå utbildningen i din egen takt och sköta ditt arbete under tiden.Den beräknade tidsåtgången är cirka 4 000 timmar. Därefter kommer du att vara väl rustad för att arbeta professionellt med alla delar av yrket.

1. lektion

Skriftenläran: Standard teckensnitt, teckning med blyertspenna. Du lär dig att dra rätt sorts stress och skrivstandardtypsnitt till ritningarna.

2. lektion

Ritfärdighet, aritmetik: övningar i yrkesteckning och olika relevanta beräkningar gäldende uppmätningar av olika rumsformer.

3. lektion

Del 1: Skriftläre i standardskrift. Del 2: Ritfärdighet, geometri. Du upprepar övningarna från lektion 1 og 2 tillsammens med några geometriövningar.

4. lektion

Skriftläre, geometri: Utökade skriftövningar och geometriövningar.

5. lektion

Projektionsteckning, användning av mallar. Projektionsteckningar är bl.a. viktiga för att kunne tänke rumsligt och forstå rum och rumupplevelse.

6. lektion

Projektionsteckning fortsättes i större svärhetsgrad.

7. lektion

Perspektivteckning, uppmätning: Perspektivteckning er grundläggande, då den används till att tydliggöra en planteckning. Därtill ska de korrekta måtten användes.

8. lektion

Ritfärdighet: Perspektivteckning, uppmätning. Lären om snickeridetaljer, utförande av teckningar samt uppmätningsövningar.

9. lektion

Frihandsteckning är ett ”måste”. I många situationer kan man inte ha dator med, så det är viktigt att kunna, när man står hos kunden och ska skissa några ideer.

10. lektion, 1. semesteropgave

Ritfärdighet, projektionsteckning, frihandsteckning, geometri. Det tidigare gennemgångna materialet samlas i uppgiftarna.

11. lektion

Inredningsläre, ritfärdighet, arbetsteckningar, skraffera/skugga. Här lär du att teckna planteckningar med förtydligande av signaturer för möbler och materiel.

12. lektion

Färgläre: Om färgar, deres samspel och färgläggningsteknikkar.

13. lektion

Byggnadsläre, inredningslära, belysningsläre. Beräkning av lux-värden.

14. lektion

Byggnadslära om murar: Olika typer av murverk. Dekorativ användning av olika typer av murar.

15. lektion

Byggnadsläre, färglära, uppmätning med fokus på trappor och fönster.

16. lektion

Belysningsläre med planlägning av el-installationer. Utökad perspektiv- och frihandsteckning. Uppmätning.

17. lektion

Byggnadsläre om ventilation. Frihandsteckning.

18. lektion

Inredningsläre, färgläre, uppmätning. Planlägning och projektering av ett kök.

19. lektion

Inredningsläre, perspektivteckning, uppmätning. Ritning av upstalter, fasadritning utifrån en planteckning.

20. lektion, 2. semesterprøve

Uppmätning, inredningsläre, ritfärdighet, belysningsläre, perspektivteckning, frihandsteckning, färgläre. Sammenfattning av genomgått material från tidigare lektioner.

21. lektion

Möbelläre, perspektivteckning, uppmätning, ombyggnad. Planlägning/projektering/konstruktion, projekteringsplan, klientteckning, skissteckning.

22. lektion

Möbellära: Möbeltyper, inredningslära, perspektivteckning, uppmätning.

23. lektion

Möbellära, uppmätning, planlägning, projektering, konstruktion.

24. lektion

Byggnadslära om byggnadsreglementet, utförande av målningsarbete, formgivning.

25. lektion

Arbetsskrivningar för bygnads- och inredningsnickararbete, smedarbete, vvs-arbete, el-arbete. Inredningslära: förslag till möbelinköp med överslag. Möbellära. Formgivning och utförande av arbetsritningar.

26. lektion

Inredningsplan och möbelplan, utrustning och inventaröversikt. Ritfärdighet.

27. lektion

Perspektivteckning: Utarbetanda av skissförslag till uterum inkl. planteckning. Arbetsritningar, formgivning, inredningslära.

28. lektion

Stillära, frihandsteckning, uppmätning. Utarbetanda av inredningsförslag. Möbellära.

29. lektion

Stillära fortsättning. Formgivning. Frihandsteckning. Perspektivteckning, beskrivning av entreprenad, Inredningsförslag som klientteckning.

30. lektion 3. semesterprøve

Här visar du dina färdigheter i alle de inlärda disciplinerna genom att projektera en flexibel planlösning för en familjebostad.

Undervisning och återkoppling

Som studerande på IndretningsAkademiet har du en fast handledare som under hela utbildningen ger dig återkoppling på dina uppgifter och hjälper dig att bli ännu bättre.

Individuell undervisning och återkoppling

Din handledare rättar och kommenterar ditt arbete individuellt och du får din återkoppling samtidigt som du får din nästa uppgift så att du kan använda kommentarerna för att utvecklas. Du kan också ringa till din handledare om du har frågor om uppgifterna.

Du kan själv följa med i din utveckling

Din yrkesmässiga utveckling utvärderas hela tiden via de kontrollfrågor och övningar som ingår i de olika lektionerna. På så sätt kan du kontrollera din egen inlärning fortlöpande med hjälp av din lärares kommentarer och återkoppling.

Terminsprov

Efter var tionde lektion får du göra ett terminsprov. Terminsprovet har två syften. Det är ett sätt att kontrollera att du har förstått och lärt dig det material som har avhandlats under terminen. Det har också ett utbildningssyfte och ger dig en överblick över lektionernas innehåll och inbördes sammanhang.

Omdöme eller examen

Du kan få ett omdöme efter avslutad utbildning till inredningsarkitekt eller så kan du välja att ta en examen, där ditt examensprojekt blir bedömt av externa examinatorer.

Omdöme

Om du väljer att få ett omdöme från IndretningsAkademiet får du får det när du har slutfört alla 30 lektioner.

Examen

Om du väljer att ta en examen får du ytterligare ett bevis på dina nya kunskaper.

Examensarbetet är en större uppgift som du har tre månader på dig att lösa. Du gör uppgiften hemifrån, och du kan själv bestämma när de tre månaderna ska ske.

Examensarbetet bedöms av utländska examinatorer. De väljs ut bland praktiserande arkitekter, och är representanter för det näringsliv, som kommer att bli din framtida arbetsgivare.

Har du några frågor?

Vi har samlat in en lista med svar på de viktigaste frågorna för utbildningen. Hur registrerar du dig? Hur betalar du? Hur sker tentamen?

Läs mer
SE
/
DK