Uddannelsen

Gå ned

Al undervisning på uddannelsen som indretningsarkitekt foregår som professionel fjernundervisning med individuel vejledning og feedback. Uddannelsen forudsætter, at du brænder for at lære faget, men kræver ingen særlige forkundskaber.

Uddannelsen forudsætter, at du brænder for at lære faget, men kræver ingen særlige forkundskaber. Din evne til i tankerne at rense et rum for sin nuværende indretning, male det i nye farver og møblere det på en ny måde, er et værdifuldt talent, der fortjener at blive udviklet.

I løbet af uddannelsen kommer du igennem et omfattende og spændende pensum med en lang række vigtige temaer, der er afgørende for, at du kan arbejde professionelt med indretning – fra møbellære, materialelære, bygnings- og belysningslære til forståelse af bygningskrav, installationer og arkitekturhistorie.

Du lærer at projektere og organisere, så du kan være en kompetent sparringspartner ved om- og tilbygninger. Du udvikler din evne til at få ideer, der fungerer i praksis, og til at planlægge processen derhen. Og så bliver du skolet i at præsentere ideerne, så andre kan forstå dem.

Faglige temaer på uddannelsen

De i alt 30 inspirerende lektioner sikrer, at du kommer igennem alle de faglige emner, du skal være fortrolig med som indendørsarkitekt. For hver lektion får du tilsendt et grundigt undervisningsmateriale og de opgaver, du skal løse til lektionen. Skolens lærere retter og kommenterer din besvarelse individuelt, så du hele tiden bliver bedre. Du er også velkommen til at ringe til os med spørgsmål.

Tegning

Som arkitekt skal du kunne tegne. Derfor er det et fag, der bliver taget op med mange vinkler gennem hele uddannelsen. Du lærer bl.a. at mestre skraveringer, signaturer, frihåndsskitser, arbejdstegninger og klienttegninger.

Formgivning

Formgivning omhandler formopfattelse inden for alle indretningsarkitektens arbejdsområder, lige fra boligindretning til design af brugsgenstande.

Indretningslære

Mange lektioner i studiet er dedikeret til boligindretningen med emner som rumudnyttelse, møbelstørrelser, pladskrav, passagearealer, opmåling mv. Farvelære er også en vigtig del af indretningslæren, og du lærer om farveteori, kontrastfænomener, farvekombinationer og meget andet.

Møbellære

I møbellære lærer du om kravene til forskellige møbeltyper, møbeltegninger, møbelmaterialer og møbelkonstruktioner. Emnet omfatter både privatboligens almindelige møbeltyper og møbeltyper, der er specifikke for bestemte erhverv, fx skole- og institutionsmøbler samt specielt inventar til fx restauranter, butikker og banker.

Belysningslære

Med grundig indsigt i belysningslæren kan du skabe mirakler med det rigtige lys. Du lærer bl.a. om de lystekniske grundbegreber, kravene til god belysning, lysarmaturer og andre lyskilder.

Bygningslære

Bygningslæren starter med de basale elementer i det rå hus: murværk og trækonstruktioner, bygningsmaterialer, konstruktionsprincipper samt træværk som fx vinduer, døre, gulve og paneler. Du lærer også om træets egenskaber og muligheder i forhold til møbelkonstruktion.

Materialelære

Materialelære er bl.a. en del af bygningslæren. Du lærer bl.a. om de materialer, der indgår i de forskellige håndværkeres arbejdsområder. Materialelæren omfatter også tekstiler, møbelstoffer, gardiner og gulvbelægninger samt dekorative materialer som maling, lakker og tapet.

Bygningskrav

Myndighedernes bygningskrav og bygningsregler er også et vigtigt led i undervisningen. Områder som isolering (mod lyd, varme, kulde og fugt) behandles både ud fra de tekniske, funktionsmæssige og lovgivningsmæssige vinkler.

Husets installationer

Alle husets vigtige installationer som vand, kloak, afløb, el og ventilation bliver grundigt gennemgået i løbet af undervisningen.

Køkken og bad

Køkken og bad er blandt de vigtigste rum i et moderne hjem. Derfor fylder det også i undervisningen. Du lærer fx om effektive og ergonomiske arbejdsforhold, arbejdsredskaber, indretning med hårde hvidevarer og meget mere.

Projektering og organisering

Som indretningsarkitekt kan du ud over indretningsopgaver blive involveret i regulære om- eller tilbygninger – af boligen eller andre lokaler. Du lærer om projektering, herunder boligplanlægning og planlægning af byggerier. Desuden lærer du gennem disciplinen byggesagsorganisering om den normale tilrettelæggelse af arbejdet ved byggerier.

Arkitekturhistorie

Som afslutning på hele uddannelsen modtager du en gennemgang af arkitekturens udvikling gennem tiderne suppleret med stillære fra oldtiden til vor tid. Den vil give dig en æstetisk ballast i de opgaver, du nu kan kaste dig ud i.

Studieplan / lektionsoversigt

De 30 lektioner er opdelt i tre semestre, og du kan selv fordele studietiden over en periode på op til 5 år – eller gå hurtigere til værks, hvis du har tid og lyst. Du kan altså tage uddannelsen i dit eget tempo, og du kan sagtens følge uddannelsen samtidig med, at du passer dit daglige arbejde. Det anslåede timeforbrug er ca. 4.000 timer. Du bliver dermed godt klædt på til at arbejde professionelt med alle dele af faget.

1. lektion

Skriftlære: standardskrift, stregtegning m. blyant Du lærer at tegne den rigtige slags streger og skrive standardskrift til tegningerne.

2. lektion

Tegneteknik, aritmetik Øvelser i fagtegning og forskellige relevante beregninger mhp. opmålinger af forskellige rumformer.

3. lektion

Del 1: Skriftlære i standardskrift. Del 2: tegneteknik, geometri Du gentager øvelserne fra lektion 1 og 2 sammen med nogle geometriøvelser.

4. lektion

Skriftlære, geometri. Udvidede skriftøvelser og geometriøvelser.

5. lektion

Projektionstegning, brug af skabeloner. Projektionstegninger er bl.a. vigtige for at tænke rumligt og forstå rum og rumoplevelse.

6. lektion

Projektionstegning fortsat i en højere sværhedsgrad.

7. lektion

Perspektivtegning, opmåling Perspektivtegning er grundlæggende, fordi den bruges til at tydeliggøre en plantegning. Dertil skal bruges de korrekte mål.

8. lektion

Tegneteknik: perspektivtegning, opmåling Læren om snedkerdetaljer, udførelse af tegninger, samt opmålingsøvelser

9. lektion

Frihåndstegning er et must. I mange situationer kan man ikke have computer med, så det er vigtigt at kunne, når man står hos kunden og skal skitsere nogle idéer.

10. lektion, 1. semesteropgave

Tegneteknik, projektionstegning, frihåndstegning, geometri. Det tidligere gennemgåede stof bliver opsamlet i opgaverne.

11. lektion

Indretningslære, tegneteknik, arbejdstegninger, skraveringer Her lærer du at tegne plantegninger med tydeliggørelse af signaturer for møbler og materialer.

12. lektion

Farvelære: Om farver, deres samspil og farvelægningsteknikker

13. lektion

Bygningslære, indretningslære, belysningslære. Beregning af lux-værdier.

14. lektion

Bygningslære om muret byggeri Forskellige typer murværk. Dekorativ anvendelse af forskellige typer murværk.

15. lektion

Bygningslære, farvelære, opmåling med fokus på trapper og vinduer.

16. lektion

Belysningslære med planlægning af elinstallationer. Udvidet perspektivtegning og frihåndstegning. Opmåling

17. lektion

Bygningslære om ventilation. Frihåndstegning.

18. lektion

Indretningslære, farvelære, opmåling. Planlægning og projektering af et køkken.

19. lektion

Indretningslære, perspektivtegning, opmåling. Tegning af opstalter ud fra en plantegning.

20. lektion, 2. semesterprøve

Opmåling, indretningslære, tegneteknik, belysningslære, perspektivtegning, frihåndstegning, farvelære. Opsamling af gennemgået stof fra de tidligere lektioner.

21. lektion

Møbellære, perspektivtegning, opmåling, ombygning: planlægning / projektering /konstruktion, projekteringsplan, klienttegning, skitsetegning.

22. lektion

Møbellære: møbeltyper, indretningslære, perspektivtegning, opmåling.

23. lektion

Møbellære, opmåling, planlægning, projektering, konstruktion.

24. lektion

Bygningslære om bygningsreglementet, udførelse af malerarbejde, formgivning.

25. lektion

Arbejdsbeskrivelser for tømrer- og snedkerarbejde, smedearbejde, vvs-arbejde, el-arbejde. Indretningslære: forslag til møbelindkøb m. prisoverslag, Møbellære Formgivning og udførelse af arbejdstegninger.

26. lektion

Indretningsplan og møbleringsplan, udstyrs- og inventaroversigt. Tegneteknik.

27. lektion

Perspektivtegning: Udarbejdelse af skitseforslag til havestue incl. plantegning. Arbejdstegninger, formgivning, indretningslære.

28. lektion

Stillære, frihåndstegning, opmåling Udarbejdelse af indretningsforslag. Møbellære.

29. lektion

Stillære fortsat. Formgivning Frihåndstegning. Perspektivtegning, beskrivelse af entrepriser. Indretningsforslag som klienttegning.

30. lektion 3. semesterprøve

Her viser du dine færdigheder i alle de lærte discipliner ved at projektere en fleksibel planløsning for en familiebolig.

StartKit

Ligeså snart du har tilmeldt dig uddannelsen og betalt startgebyret, modtager du StartKit'et. Dette indeholder tegnerekvisitter som linealer, penne og en introduktion til dit nye studie. Håbet er, at du kommer allerbedst i gang med dit studieliv og din læring. Du modtager også en oversigt over dit studie og mere information om de næste skridt i din uddannelse.

Vejledning og feedback

Som studerende på IndretningsAkademiet har du en fast vejleder, der hele vejen gennem uddannelsen giver dig feedback på dine opgaver og guider dig til at blive endnu bedre.

Individuel vejledning og feedback

Din vejleder retter og kommenterer din besvarelse individuelt, og du får din feedback samtidig med den næste opgave, så du kan bruge kommentarerne i din udvikling. Du er også velkommen til at ringe til din vejleder, hvis du har spørgsmål til opgaverne.

Du kan følge med i din indlæring

Din faglige udvikling vil hele tiden blive evalueret gennem de kontrolspørgsmål og øvelser, der indgår i hver enkelt lektion. På den måde kan du kontrollere din egen indlæring sideløbende med, at du modtager din lærers kommentarer og feedback.

Semesterprøve

Efter hver 10 lektioner aflægger du en semesterprøve. Semesterprøven har to formål. Den giver sikkerhed for, at du har forstået og lært det stof, der er gennemgået på semesteret. Samtidig har den et læringsformål og giver dig overblik over lektionernes indhold og indbyrdes sammenhæng.

Udtalelse eller eksamen

Du kan afslutte uddannelsen som indretningsarkitekt med en udtalelse, eller du kan vælge at gå til eksamen, hvor dit eksamensprojekt bliver bedømt af eksterne censorer.

Udtalelse

Vælger du at få en udtalelse fra IndretningsAkademiet, får du denne når du har gennemført uddannelsens 30 lektioner.

Eksamen

Vælge du at indstille dig til en eksamen får du yderligere dokumentation for dine nye kvalifikationer. Eksamensprojektet er en større opgave, som du har 3 måneder til at løse. Du løser opgaven hjemmefra, og du kan selv bestemme, hvornår de 3 måneder skal ligge. Eksamen kontrolleres af fremmede censorer. Disse udpeges mellem praktiserende arkitekter, som er repræsentanter for det erhvervsliv, der typisk vil blive dine fremtidige arbejdsgivere.

Har du spørgsmål?

Vi har samlet en liste med svar på de vigtigste spørgsmål til uddannelsen. Hvordan tilmelder du dig? Hvordan betaler du? Hvordan foregår eksamen? Er uddannelsen SU-berettiget?

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Vores glade kursister har ordet...

"Da jeg startede på uddannelsen fyldte indretning allerede lidt i mit arbejde. Det er en faglig rigtig god uddannelse, og man skal have en genuin interesse for at tegne og indrette..."

— Karl-Erik Svensson, byggeingeniør med egen virksomhed

Hør hvad kursisterne siger

SE
/
DK